logo handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER


VELKOMMEN TIL L-TEK

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra L-TEK A/S. Gældende fra 1. februar 2012. Vi anbefaler derfor, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler hos os.

w

VELKOMMEN TIL L-TEK

Du er altid velkommen til at kontakte os. Har du spørgsmål til nedenstående handelsbetingelser – KLIK HER


01. AFTALER

Medmindre andet måtte være skriftligt aftalt med L-TEK A/S gælder for alle leverancer (også leverancer uden for Skandinavien) de “Almindelige Leveringsbetingelser – NL 01” med nedenstående ændringer, præciseringer og tilføjelser.

Andre forhold relateret til en specifik indkøbsordre end de her anførte kræver således i hvert enkelt tilfælde skriftligt samtykke fra L-TEK A/S.

Ethvert tilbud er gældende i 14 dage og afgives med forbehold for endelig ordrebekræftelse fra L-TEK A/S.

Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og specifikationer skal ske skriftligt inden 5 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens datering.

02. PRISER

De i tilbuddet anførte priser er de på tilbudsdatoen gældende og alle priser er i DKK, medmindre andet er angivet. Ethvert tilbud forstås som én samlet leverance. Indtil prisen er endeligt bekræftet ved ordrebekræftelse fra L-TEK A/S, forbeholdes det at regulere priser uden varsel ved ændringer i L-TEK A/S’ indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v.

Fakturaer med ordreværdi på under DKK 500,00 ekskl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 200,00 ekskl. moms.

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er den angivne pris ekskl. eventuel emballage.

03. LEVERING

Enhver angivelse af leveringstider eller tidsrum for levering regnes – medmindre andet er anført i tilbuddet – fra endelig ordrebekræftelse.

Alle leverancer sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, AB fabrik (Ex Works, jf. INCOTERMS 2010) fra L-TEK A/S’ lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør, såfremt dette fremgår af ordrebekræftelsen. Levering sker på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt. Eventuel forsendelse fra L-TEK A/S’ adresse sker således for købers regning og risiko.

Hvis L-TEK A/S ikke kan levere sin ydelse på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, og dette skyldes forsinkelse hos en underleverandør, er L-TEK A/S berettiget til at udskyde sin levering tilsvarende.

Der beregnes ikke bod ved eventuel forsinket levering, men køber kan i overensstemmelse med NL 01 punkt 14 hæve aftalen og kræve erstatning, såfremt L-TEK A/S ikke leverer indenfor en fastsat yderligere frist. Erstatningen er begrænset, jf. NL 01 punkt 14, stk. 5.

04. BETALING

Betaling skal, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, ske netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfaldsdagen tilskrives morarente efter de til enhver tid gældende regler i renteloven.

05. EJENDOMSFORBEHOLD

L-TEK A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er modtaget.

06. ANSVAR FOR MANGLER

Reklamationer vedrørende mangler, der kan konstateres ved en undersøgelse af varen ved modtagelsen, skal ske skriftligt uden ugrundet ophold og senest 1 uge efter varens modtagelse. I andre tilfælde skal reklamation ske straks, når køber konstaterer eller burde have konstateret manglen.

L-TEK A/S har intet ansvar for mangler, herunder funktionsevne eller egenskaber, ved produkter, der baserer sig på materiale eller tegninger/beregninger fra køber eller en af denne antaget medhjælp. Tilsvarende gælder, hvis L-TEK A/S bistår med rentegning, programmering eller udarbejdelse af prototyper ud fra købers oplysninger.

Ved reparation, tilretning eller udskiftning af varer, foregår dette som udgangspunkt på L-TEK A/S’ adresse, således at køber efter anmodning er forpligtet til at returnere varen til L-TEK A/S og afholde de hermed forbundne omkostninger. Efter endt reparation, tilretning eller udskiftning returneres varen til køber for L-TEK A/S’ regning. Dette forudsætter, at returnering kan ske til en adresse i Danmark, og at afhjælpningen er sket på grundlag af en berettiget reklamation.

Ansvaret for mangler er i øvrigt begrænset, jf. NL 01 punkt 34. Begrænsningerne gælder tilsvarende i tilfælde af eventuelt konstruktions- og/eller rådgivningsansvar for L-TEK A/S og/eller tilsvarende ansvar i relation til L-TEK A/S’ underleverandører.

07. RETURNERING AF VARER

Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale herom. Såfremt L-TEK A/S accepterer returnering af varen, fremsendes en returseddel fra L-TEK A/S, som skal returneres sammen med varen. Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation.

08. PRODUKTANSVAR

Der henvises til NL 01, pkt. 35. Ansvaret er dog maksimeret til DKK 1 mio. pr. skade, ligesom L-TEK A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

09. TVISTER

Tvister som udspringer af leverancer fra L-TEK A/S, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole med Retten i Århus som værneting.


Logo

Kontakt os

L-TEK A/S

Auningvej 91 C,
DK-8961 Allingåbro, Nørager 

Telefon: +45 86 48 72 95

CVR.: 27931170